TOBETOHAVE

CUỘC ĐỜI NÀY TOÀN THẤY CHỮ "TÂM" NHỮNG CON NGƯỜI TỐT HỌ LÀM ĐIỀU SAI TRÁI BỞI CHƯA CÓ NHẬN THỨC NHƯNG CON NGƯỜI XẤU HỌ LÀM ĐIỀU TỐT CŨNG ẨN CHỨA NHỮNG MỤC ĐÍCH XẤU TÔN GIÁO NÀO CŨNG DẠY ĐÚNG NHƯNG BẢN CHẤT HỌ CÓ CÁI ĐẦU(MỤC ĐÍCH CUỐI CÙNG CỦA TÔN GIÁO CŨNG CHỈ ĐỂ XÂY DỰNG NỘI TÂM) NÊN MỌI THỨ XUẤT PHÁT TỪ CHỮ TÂM MÀ KẾT THÚC CŨNG CHỮ TÂM