TOBEHAVE
CHỈ CÓ MẤT DẠY VỚI BÁC HỒ MỞI LÀ KẺ ĐIÊN KẺ NGU DỐT KẺ GIAN DỐI