TOBEHAVE
VÌ CON NGƯỜI LOÀI DOGMA KHÔNG CÓ CHÚT MÀU MÁU NÀO HẾT CÁI KHÔNG MÀU MÁU MỚI DỰNG LẠI MÀU MÁU ĐỪNG TÔ VẼ