chỉ có ma Anh giương đúng đạo ,ma Anh mới là amgod

User avatar
long
Posts: 425
Joined: Mon Aug 05, 2019 6:06 am

chỉ có ma Anh giương đúng đạo ,ma Anh mới là amgod

Postby long » Mon Sep 23, 2019 6:04 am

------------------------------------------------------------------------
https://en.wikipedia.org/wiki/United_Kingdom
--------------------------
https://www.gov.uk/
-----------------------
https://en.wikipedia.org/wiki/Commonwealth_of_Nations
-------------------------------------
https://en.wikipedia.org/wiki/Anglicanism
--------------------------------
https://www.citizensadvice.org.uk/

User avatar
long
Posts: 425
Joined: Mon Aug 05, 2019 6:06 am

SOUVENIR

Postby long » Mon Oct 28, 2019 4:38 am


User avatar
long
Posts: 425
Joined: Mon Aug 05, 2019 6:06 am

Re: chỉ có ma Anh giương đúng đạo nhưng giống người ỉa ra cức mà ma Anh không có giọt dơ,dòng giống ma Anh không có lổ đ

Postby long » Sun Dec 01, 2019 4:29 am

Thời đại CNTT,đâu đâu cũng ma Anh hết,dzỡn mặt với ma Anh là đéo còn giọt gì luôn https://www.dogmacollection.com/ Bởi trên đời này đều đi theo đạo màu đạo máu hết :idea:

User avatar
long
Posts: 425
Joined: Mon Aug 05, 2019 6:06 am

Re: chỉ có ma Anh giương đúng đạo ,ma Anh mới là amgod

Postby long » Tue Dec 03, 2019 12:58 am

Đâu đâu cũng gian ma chó đẻ ,chỉ có ma Anh không gian không dối gì!!!


Return to “SOCIAL SCIENCE AND HUMANITY/KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests