Xã hội đi đúng đường là xã hội dân chủ bởi người bình thường đi đúng đạo,chính quyền và tôn giáo phải 1 đức 1 mặt
Return to “AMGOD<AWARENESS(BIBLE WRITE EXACT AND FULL)>DOGMA”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 6 guests