Page 1 of 1

Vì con người hắn không còn biết tin vào điều gì nên mới thấy giá trị của lòng tin và chữ tín

Posted: Thu Sep 24, 2020 2:18 am
by admin

Re: Vì con người hắn không còn biết tin vào điều gì nên mới thấy giá trị của lòng tin và chữ tín

Posted: Thu Sep 24, 2020 2:19 am
by admin
giá trị của lòng tin(tín):
viewtopic.php?f=35&t=5155