Page 1 of 1

Do người lớn mất dạy nên trẻ con mất dạy,người lớn lại đi dạy trẻ con,cuối cùng thứ mất dạy dạy thứ mất dạy,mày dạy mày

Posted: Wed Nov 20, 2019 5:52 am
by long

Re: Do người lớn mất dạy nên trẻ con mất dạy,người lớn lại đi dạy trẻ con,cuối cùng thứ mất dạy dạy thứ mất dạy,mày dạy

Posted: Mon Dec 02, 2019 5:54 am
by long
Do dòng giống dốt dại mất đạo đức nên không dám đưa đầu đưa mặt ra mà dạy mày!!!