TOBEHAVE
AMGOD DOGMA
ĐỦ ĐẠO GIỮA ĐỜI NHƯNG VẪN LÀ MÀN GOD DOG ĐÊM TĂM TỐI VẪN PHẢI TRẢ BẰNG MÁU
HAVE TOBE