TRÍ TUỆ= NHÂN CÁCH= ĐẠO ĐỨC
ĐẠO CHỮ NGƯỜI ĐẠO LÀM NGƯỜI