Sinh ra không có ai dạy dỗ,bị những kẻ vô luân gieo đủ thứ điên vào đầu rồi chửi do cha mẹ mất dạy cuộc đời mày khốn khổ


Return to “AMGOD<AWARENESS(MAN HAVE AWARENESS AT ALL)>DOGMA”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 4 guests