Máu trả bằng máu ,thuyết đấu tiến hóa vẫn đúng nhưng thay vì cá lớn nuốt cá bé thì kẻ nào giúp được đời mới là kẻ mạnh


Return to “AMGOD<AWARENESS(MAN HAVE AWARENESS AT ALL)>DOGMA”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 6 guests