Cuộc đời đủ thúi rồi,đừng gieo thêm cức đái vào đất mẹ mà đập cho...


Return to “AMGOD<AWARENESS(MAN HAVE AWARENESS AT ALL)>DOGMA”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 6 guests