FOUNTAINS SINNER
NOBODY TO DO SOME THING FOR NOTHING
RICH
SAINT
CŨNG(ĐÚNG)
AI(DẠY) AI(DẠY)
GIỐNG(ĐỦ)
TASTEFUL
WISDOM
PHẢI TRẢ BẰNG MÁU THỊT MỚI NHẬN THỨC
FOUND HAPPY